Make your own free website on Tripod.com

Truyện...

Lời Ước Thề Trăm Năm 

Anh Lính Nghĩa Quân 

Tháng Tư Đen

Lá Thư Paris

Phượng Uyển Ở Sài-G̣n

Cây Đinh Trên Thập Giá

Giáng Sinh Và Những Kỷ Niệm Khó Quên