Make your own free website on Tripod.com

Cách gõ chữ Việt trong Yahoo! Mail

 

Muốn đánh chữ Việt bằng Unicode trong Yahoo! Mail, quý vị cần có chương trình đánh chữ Việt như VPSKey, WinVNKey… Quý vị vô phần tab Kỹ Thuật - Bảng Mã - Bảng Sửa Mã của VPSKey, WinVNKey… và chọn :Unicode để chỉ thị cho VPSKey, WinVNKey… dùng mã chữ Unicode khi đánh chữ Việt. Sau khi chạy VPSKey, WinVNKey… với settings (xem phần điều chỉnh VPSKey…) như đã nói ở trên, quý vị có thể gõ chữ Việt vào khung chữ của Yahoo! Mail như hình sau:

 

Ðiều kiện cần có để viết và đọc Unicode:

Operating system: Windows 95.bx, 98.x, 98 Me, NT4, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows XP and up.

Browser: IE 5.x or IE 6.x.; NE 6x, Netscape còn gặp nhiều trở ngại về xử lý Unicode.