Make your own free website on Tripod.com

Ðánh chữ Việt trong MS-Word

 

Trước khi đánh chữ Việt trong MS-Word, quý vị cần phải chạy VPSKeys  hoặc WinVNKey…Thiết Trí (setup) Word như sau:

 

Lưu ý: Ngoài ra, quý vị có thể dùng VPSKey hoặc WinVNKey font để gõ trong MS-Word, nhưng nếu người đọc không có VPS hoặc VNKey font, họ không thể đọc được. Muốn đọc, họ phải download VPS hoặc VNKey font vào máy của họ.

 

 


 

Sau đó quý vị có thể đánh tài liệu bằng tiếng Việt dưới dạng Unicode.