Make your own free website on Tripod.com

Thương Người Em Út

Thương người em út Thành Long
Bên nàng vợ đẹp, hai con hiền lành
Ngày xưa lính chiến Mũ xanh
Nước thời mạc vận, em đành lưu vong
Xứ người lạc lơng bơ vơ
Trao dồi kiến thức, tương lai sáng ngời 
Mẹ cha hănh diện v́ em
Trông mong hai cháu mai sau thành tài
Hiếu tṛn đạo nghĩa làm con
Rỡ ràng danh tiếng nối đời Cha Ông.

Anh chị MC