Make your own free website on Tripod.com

V Cờ

L cờ Việt Nam tơi yu mến
Rch phai mu sắc với thng năm
Chỉ kim e d khu v lại
Giữ cờ d rch vẫn tung bay
L cờ c rch ta khu v
Nỗi lng mất nước lấy g khu
Việt Nam xứ b dn ngho kh
Chiến tranh thay đổi thng năm di
Thế cờ dời đổi dn lưu xứ
Năm thng lu mờ nỗi hận căm
Nhưng thi thế đời sao chăng nữa
L cờ vẫn mi ở lng ta.

TN