Make your own free website on Tripod.com

Cắt tc đắp mộ chồng

Xt thương em đắp mộ chồng
Tc xanh em cắt đắp mồ người yu
m dương hai ngả anh ơi
Chn anh đất Bắc, em về miền Nam
Ngy xưa lội khắp bốn vng
Nhọc-nhằn gian khổ, cũng về thăm con
Hy sinh giữ nước giữ bờ
By giờ lao-l, xương tan chốn nầy
Nghĩ suy thật qu đau lng
Anh ơi giờ đ bỏ em thật rồi
Từ đy trở giấc canh khuya
Thm hơi anh ướm, thiếu chăn tnh nồng
Một mnh một bng lẻ-loi
Lng sầu t-ti, tung dng lệ rơi
Bốn phương mưa gi no-nề
Cốt hi phương Bắc, bng hồn theo em
Hiển linh ph trợ mọi điều
Cho em vẹn giữ lời thề năm xưa
Rồi đy dầm-di nắng mưa
Thay anh nui trẻ, đau buồn ct ci
L-la khắp chốn đ đy
Khc chi chim nhạn lẻ bầy ku sương.

TN.
(Thn tặng cc b c chồng bỏ thn đất Bắc)