Make your own free website on Tripod.com

 

About Tomorrow No One Has A Guaranty

*The ugly trio of hurry, worry and stress ,
will turn a human mind into a mess .
That is where those we call fools are superior to us ,
Over things out of control they sensibly never fuss .
*Humans are the only living beings who worry to excess ,
What we consider lower animals never succumb to stress .
They are intelligent enough not to worry about tomorrow .
When they lose something they feel not the pain of sorrow .
*Our intelligence will be enhanced enormously ,
When we can see that what will be, will be .
Lower animals sense that inescapably, que sera, what will be, will be
Perhaps we have over them an over exaggerated sense of supremacy ?

(From the philosophy of Rod Rodriguez)
 
Nào Ai Biết Được Ngày Mai…( Que sera, sera… )

*Vội vă, lo âu và phiền muộn, là ba điều xấu trong cơi đời ,
Bộ ba nầy xoáy trộn tâm tư ta thành rối loạn .
Những kẻ ta chê là ngu khờ lại khôn hơn ta ,
V́ họ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi sự âu lo vô ích .
*Chỉ có loài người là những sanh linh lo lắng quá độ ,
Những sinh vật thấp kém không hề ngă quỵ v́ khổ đau .
Chúng đủ thông minh hiểu rằng không cần lo lắng cho ngày sau .
Và khi mất mát điều chi, chúng không quá đớn đau bởi ưu phiền .
*Con người sẽ cho rằng sự thông minh ta to lớn quá ,
Đến độ chúng ta không nhận thấy cái ǵ phải đến th́ sẽ đến cho ta .
Động vật thấp kém lại chấp nhận những điều không thể tránh được .
Có lẽ chúng ta thấy rằng ta quá cao siêu hơn chúng nó phải không ?

Phỏng dịch theo văn xuôi. MC