Make your own free website on Tripod.com

Ngôi Trường Cũ

Xa rồi trường cũ bao năm
Giờ đây nh́n ảnh luyến lưu trong ḷng
Trường xưa danh tiếng lẫy lừng
Đủ môn cần thiết môn nào cũng hay
Cương thường, sử sách làu thông
Danh thơm truyền tụng muôn đời không phai
Ra đời nhiều đấng hùng anh
Xông pha khắp chốn đủ môn đủ ngành
Giờ đây mấy chục năm hơn
Lưu vong, mất nước ngôi trương đổi tên
Trương Vĩnh Kư, trường xưa cũ
Tháng năm dài chẳng mất ở ḷng ta.

TN

; Registration code (if you have it) ; Reglink opened in new frame? ; Name of new frame for reglink ; Image 1 to load ; Image 2 to load ; Image 3 to load ; Image 4 to load ; Image 5 to load ; Image 6 to load ; link 1 ; link 2 ; link 3 ; link 4 ; link 5 ; link 6 ; statusbar msg on image 1 ; statusbar msg on image 2 ; statusbar msg on image 3 ; statusbar msg on image 3 ; statusbar msg on image 4 ; statusbar msg on image 5 ; resolution (1-8) ; speed of fade (1-255) ; pause (value = milliseconds). ; Progresive fading ("YES" or "NO") ; Optional image over applet ; Over image X offset ; Over image Y offset ; Memory deallocation delay ; Task priority (1..10) ; Min. milliseconds/frame for sync Sorry, your browser doesn't support Java ; Msg in no java browsers