Make your own free website on Tripod.com
; Registration code (if you have it) ; Reglink opened in new frame? ; Name of new frame for reglink ; Image 1 to load ; Image 2 to load ; Image 3 to load ; Image 4 to load ; Image 5 to load ; Image 6 to load ; Image 7 to load ; link 1 ; link 2 ; link 3 ; link 4 ; link 5 ; link 6 ; link 7 ; statusbar msg on image 1 ; statusbar msg on image 2 ; statusbar msg on image 3 ; statusbar msg on image 3 ; statusbar msg on image 4 ; statusbar msg on image 5 ; statusbar msg on image 5 ; resolution (1-8) ; speed of fade (1-255) ; pause (value = milliseconds). ; Progresive fading ("YES" or "NO") ; Optional image over applet ; Over image X offset ; Over image Y offset ; Memory deallocation delay ; Task priority (1..10) ; Min. milliseconds/frame for sync Sorry, your browser doesn't support Java ; Msg in no java browsers

NHỚ TRƯỜNG

Xa trường học mấy mươi năm lẻ
Biết bao giờ viếng lại trường xưa
Gia-Long hỡi ta hằng tưởng nhớ
Trường nữ-sinh lừng-lẫy một thời
Rn-luyện dạy đủ mn cần-thiết
Cho ra đời nhiều bậc nữ-lưu
i Gia-long khun vng thước ngọc
Tiếng thơm vang khắp chốn mọi miền
Giờ nay đ chm vo dĩ-vng
Gia-long hỡi trường xưa thn-i
Cuộc đổi đời thay họ đổi tn
Ta cũng phải ra người viễn-xứ
Tc ta xanh nay cũng đổi mu
Lng lữ-thứ nhớ về ngy cũ
Mi trường xưa in đậm trong lng

Tuyết Nga
(Trch trong tập thơ o Tm Gia-Long)

         

 

<BGSOUND src="nbhphuong.mid" loop=infinite>