Make your own free website on Tripod.com

Mưa Đêm

Trời khuya trăn-trở một ḿnh
Ngoài hiên tí-tách tiếng mưa nhịp-nhàng
Mưa rơi chẳng biết bao lâu
Đêm dài buồn tủi tiếng mưa năo nề!
Tiếng mưa như tiếng nhạc buồn
Tiếng trong tiếng đục đều đều canh khuya
Tiếng mưa đổ nhặt đổ khoan
Khác chi khúc nhạc vơi sầu phút giây
Mưa khuya buồn thấu tâm can
Tủi buồn một bóng mặc t́nh ai hay.

Tuyết-Nga