Make your own free website on Tripod.com

Cách đánh chữ Việt trong Hotmail

 

Quý vị cần phải chạy (launch) VPSKey hoặc WinVNKey khi quý vị muốn gõ chữ Việt. Sau khi vào trang Hotmail để đọc hay gửi điện thư, quý vị gõ vào Compose trên menu bar ngang để vào trang viết và chuyển điện thư. 

Gõ vào checkbox "Rich Text Format" (cần phải check vào đây thì mới có thể xử lý Unicode)  thì quý vị sẽ thấy phần đánh chữ và gửi điện thư như hình sau:

Nếu quý vị dùng một chương trình đánh chữ Việt như VPSKey, WinVNKey… thì quý vị có thể đánh chữ việt vào khung chữ của Hotmail để gửi bằng font Unicode. Tuy nhiên trong VPSKey, WinVNKey…quý vị cần set đúng thì mới đánh được ra chữ Việt Unicode. Muốn vậy, quý vị vô phần tab Kỹ Thuật - Bảng Mã - Bảng Sửa Mã của VPSKey hoặc phần settings của WinVNKey và chọn :Unicode để chỉ thị cho VPSKey hoặc WinVNKey… dùng mã chữ Unicode khi đánh chữ Việt. 

Những Font sau đây có thể có glyphs Unicode chữ Việt trong hệ thống Windows của quý vị: Arial, Courier New, Times New Romance và Verdana. Khi đánh chữ Việt mà thấy ô vuông thì quý vị cần chọn một trong những font trên để xem chữ Việt hiện ra đúng hay không. Nếu không có font nào hiện đúng chữ Việt thì có nghĩa là fonts trong máy của quý vị đã quá cũ, quý vị cần đến website của Microsoft để download fonts mới hơn.

 

Ðiều kiện cần có để đọc Unicode:

Operating system: Windows 95.bx, 98.x, 98 Me, NT4, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows XP and up.

Browser: IE 4.x and IE 5.x., NE 6x, Netscape còn gặp nhiều trở ngại về xử lý Unicode.