Make your own free website on Tripod.com

 

 

ĐOÀN CỌP BIỂN

 

Tiến quân lên đoàn Cọp Biển oai hùng,

Lính Xanh, đây người trai anh dũng.

Cương quyết tranh đấu không ngừng,

Đã mang danh chiến binh quật cường!

Ầm ầm đổ bộ Mau,

Nào khi ta tấn công rừng Sát.

Lúc dưới sông tiến lên bờ,

Súng cầm tay đồng tâm quyết chiến,

Đánh tơi bời giặc hãm hại nơi nơi.

Quân thù phải khiếp oai danh,

Miền Đông qua miền Tây bát ngát.

Ta ghi chiến công người lính Xanh,

Thủy Quân Lục Chiến quyết hy sinh!

dân nước hiến thân mình.

Chúng ta quyết tiêu diệt Cộng ,

Cho xứng danh đoàn Thủy Quân Lục Chiến!