Make your own free website on Tripod.com

Ðiều chỉnh E-mail.

1.      MS-Outlook Express:

Phần nầy chỉ làm một lần. Vào lại phần nầy nếu quý vị muốn thay đổi cách thiết trí.

a)      Ðiều chỉnh phần đọc:

- Bấm vào Tools à Option à Read à Fonts à Western

- Trong phần (Proportional font) chọn Time New Roman

- Trong phần (Encoding) chọn “Western European (Windows)”

- Bấm vào  ApplyOK.

b)      Ðiều chỉnh phần gởi:

- Bấm vào Tools à Option à Send à International Settings…

- Trong phần (Default encoding) chọn “Western European (Windows)” và bấm OK

- Trong phần (Mail Sending Format) chọn “HTML”

      - Bấm vào HTML Settings… trong phần (Encode text using) chọn “None” và bấm OK

      - Bấm ApplyOK.

           

 

2.      Ðiều chỉnh Hotmail e-mail.

Quý vị cần chuyển Plan Text sang Rich Text để dễ dàng đọc và gõ chữ Việt bằng Unicode.

            - Trong phần Hotmail email, bấm vào Tools à chọn Rich-Text Editor On.

 

3.      Ðiều chỉnh Yahoo e-mail.

Tương tự như Hotmail

            - Trong phần Yahoo email, bấm vào Swith to Formatted Version.