Make your own free website on Tripod.com

Làm Web Page bằng MS-Word

 

Normal Web Page 

Insert Background vào Page

Insert Picture vào Page                            

View HTLM Code                                    

Insert Background Sound vào Page                 

Insert Movie vào Page

Insert Hyperlink

Frames Web Page

Save as Web Page

 

Run VPSKeys hoặc WinVNKey… nếu quý vị gõ tiếng Việt dưới dạng Unicode

Xin click vào http://soibien.tripod.com/unicode.htm nếu quý vị có trở ngại về Unicode settings.

 

Run MS-Word

Normal Web Page

·        Click vào File à New à General à Web Page à OK

 

ß

Quý vị có thể chọn Web Pages tab và dùng những templates đã được built trong Word. Tôi sẽ discuss phần này sau với quý vị.

 

·        Quý vị sẽ thấy một blank screen như sau xuất hiện

 

·        Click vào View à Toolbars và chọn như sau:

 

 

Chỉ làm một lần. Lần tới, khi quý vị run Word, tool bars tự động display ở phần đầu của Word.

 

·        Quý vị sẽ thấy phần web toolbars như sau:

 

 

ß Web toolbars

 

·        Quý vị bắt đầu đánh tài liệu, hoặc copy từ Word đã có, hoặc từ những tài liệu từ những nơi khác (như trên Internet) …vào web page của quý vị – Xin nhớ rằng, dùng những loại font Unicode standard như Times New Roman, Arial, Tahoma, Courier New, hoặc Verdana khi gõ tiếng Việt. Nếu quý vị gõ bằng loại font khác, người đọc cần phải có loại font đó trong máy của họ. Họ mới đọc được. Hiện nay đa số các web sites VN dùng Unicode làm dạng chữ chính cho web site của họ. Xin đề nghị quý vị dùng những fonts trên để khi người đọc vào web site của quý vị, họ không phải bay xa vì phần settings phức tạp!

 

Ví dụ 1: Tự gõ bài vở vào page.

         

Ví dụ 2:  Copy từ tài liệu từ Internet và Paste vào page.

 

Top

 

Insert Background vào Page

Rất có nhiều phương thức để quý vị bỏ Background vào web page. Quý vị có thể dùng Color, Template, Picture…Ðây là sở thích của mỗi người, tuy nhiên quý vị phải chọn như thế nào người đọc họ thể đọc được những gì trên web page. Nếu không, họ sẽ không bao giờ đến thăm lần thứ hai!

 

·        Color Backgound - Click vào Format à Background

             

 

 

 

 

 

 

ß Click vào color quý vị muốn.

 

·        Template Background – Click vào Format à Background à Fill Effects…à Texture

 

 

 

 

 

 

 

ß Chọn template quý vị muốn và click OK button.

 

·        Picture Background – Click vào Format à Background à Fill Effects… à Picture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ß Click vào Select Picture… button, xong chọn picture trong máy quý vị muốn và click OK button. 

 

            Top

 

Insert Picture vào Page (heading, Paragraph...)

Có nhất nhiều cách để Insert hình ảnh vào web page. Quý vị có thể cho vào phần đầu của trang, bên trái, phải, hoặc trung tâm của một Paragraph. Ðây cũng là phần nghệ thuật layout, hình ảnh không được lớn và nhỏ quá. Ngoài ra, quý vị có thể dùng Table để insert hình ảnh vào đó.

 

·        Insert Picture without Table

Quý vị move cursor đến nơi quý vị muốn, xong click vào Insert à Picture à From File…(những hình ảnh quý vị đã bỏ vào máy)

 

 

 

ß Quý có thể insert Clip Art… vào page.

Ví dụ

 

 

 

 

 

 

 

ß Quý vị chọn picture và click vào Insert button hoặc double-click vào picture.

 

 

 

 

 

 

ß Ví dụ

 

 

 

Dùng right-click vào picture à Format Picture à Layout  à Square  à left hoặc right  

 Ví dụ (picture ở bên trái)

Ví dụ (picture ở bên phải)

 

·        Insert picture with Table.

a. Click vào Table à Insert à Table…

Chọn

 

ß 2 cho columns

ß 1 cho rows

 

 

 

ß AutoFit to window

 

 

 

 

ß Click OK button khi xong

         

          Quý vị sẽ thấy một table xuất hiện như sau:

 

 

 

b. Thay Table displays without Border - Vì không muốn người đọc thấy Border, quý vị highlight cả row, click vào No    Border ở phần web toolbar.

 

 

 

 ß Click vào no border

 

          Quý vị sẽ thấy table với No Border xuất hiện như sau:

 

 

 

c. Click vào column quý vị muốn insert hình vào xong click vào Insert à Picture à From File…và chọn hìmh ảnh quý vị muốn bằng cách double-click, hình ảnh quý vị chọn sẽ được bỏ vào trong column quý vị đã chọn. Click vào column còn lại, và bắt đầu gõ tài liệu…

 

Ví dụ

 

            Top

 

View HTML Code

Quý vị muốn View, Change… HTML code, click vào icon  ở phần web toolbar, quý vị sẽ thấy HTML code xuất hiện như sau:

 

 

 

 

ß Quý vị có thể thay đổi Tag(s) quý vị muốn xong click vào Save option để save web page. Xin hãy cẩn thận, khi quý vị thay đổi. Web page của quý vị cũng sẽ thay đổi.

 

            Top

 

Insert Background Sound vào Page

Quý vị có thể Insert Sound (nhạc) vào web page. Internet chỉ dùng sound dưới dạng: wav, mid.

Click vào icon  ở phần web toolbar, quý vị sẽ thấy màn ảnh như sau:

 

 

ß Click vào Browse… button để tìm và insert sound file

 

 

ß Chọn Infinite cho loop

 

ß Click OK button

 

            Top

 

Insert Movie vào Page

Quý vị có thể Insert Movie vào web page. Internet chỉ dùng movie dưới dạng: AVI, MPG, MPEG.

Click vào icon  ở phần web toolbar, quý vị sẽ thấy màn ảnh như sau:

 

 

 

ß Chọn movie từ máy của quý vị

 

ß Chọn Alternate image từ máy quý vị

 

 

ß Gõ chữ

 

 

ß Chọn Open

 

ß Chọn 2 or 3 times

 

ß Click OK button

 

 

            Top

 

Insert Hyperlink

Phần này được dùng để link vào Web Site, Web Page, hoặc Bookmark trong page của quý vị, hoặc của người khác. Quý vị sẽ thấy bàn tay chè ra khi quý vị move cursor đến phần link.

 

·        Link vào Web Site khác – Quý vị highlight phần quý vị muốn link, xong click vào icon  (Insert Hyperlink)  nơi Standard toolbar. Quý vị sẽ thấy một màn ảnh xuất hiện như sau:

 

 

 

ß Gõ vào address quý vị muốn link vào Type the file or Web page name hoặc click vào Web Page button và chọn ad dress quý vị muốn.

 

Ví dụ: http://www.tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

ß Click OK khi xong

 

·        Link vào Web Page khác – Dùng để link từ web page chính đến web page phụ của quý vị. Click vào icon  (Insert Hyperlink)

 

 

 

ß Gõ Web page quý vị muốn link vào Type the file or Web page name, hoặc click vào File button, hoặc chọn từ listbox

 

Ví dụ: cwdungfrontpage.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

ß Click OK khi xong

 

·        Link a specific location within a same Web page – Dùng để link trong cùng một web page, vì page quá dài và có nhiều mục lục…Muốn người đọc không cần phải đi vào hết web page để tìm mục lục họ muốn tìm. Ví dụ như web page này, vì có nhiều mục lục và quá dài. Tôi để những mục lục chính trên phần đầu. Khi người đọc muốn tìm hiểu phần nào, họ chỉ click vào phần họ muốn. Hyperlink sẽ link đến nơi họ muốn. Click vào icon  (Insert Hyperlink), quý vị sẽ thấy một màn ảnh như sau:

 

ß Click vào Place in This Document box bên trái, click vào dấu + nơi Headings để expand phần details. Click vào mục lục quý vị muốn link, xong click vào OK button

 

Ví dụ: Trên phần đầu của web page này có mục lục

Insert Background vào Page. Tôi highlight Insert Background vào Page, click Insert Hyperlink icon àInsert Background vào Page à OK button.

 

Ðồng thời quý vị có thể dùng Top of the Document để link trở lại phần đầu của Page bằng cách chọn Top of the Document khi người đọc muốn trở về đầu của page và muốn chọn mục lục khác đọc. Ví dụ, như page này, khi người đọc click vào Top, page sẽ link trở về phần đầu của page.

 

            Top

 

Frames Web Page

 

 

Save as Web Page

Sau khi page đã được hoàn tất, quý vị cần phải save web page vào máy lưu trữ bằng cách:

Click vào File à Save as Web Page à <file name> và chọn folder quý vị muốn save. Ðồng thời quý vị có thể thay đổi Page title (title của web page khi display trên Internet) bằng cách click vào Change Title… button. Khi xong, quý vị click vào Save button, web page sẽ được save vào máy quý vị. Quý vị không cần phải đánh extension htm, Word sẽ automatic save dưới dạng htm khi quy vị chọn Save as Web Page.

 

 

 

 

ß

Lưu ý: Một khi web page đã được saved, MS-Word tự động create một folder name giống như file quý vị đã saved với một subfix (…_files).

Folder này lưu trữ tất cả Backgrounds, Pictures và XML. Xin đừng delete những gì trong folder này. Quý vị phải upload folder này cùng với Web Page lên ISP.

 

 

 

            Top