Make your own free website on Tripod.com
Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

Đồ đệ Chu Văn An 

Nhớ một thuở nơi hành quân trận mạc
Anh cởi áo cho em, đở lạnh người
Cử chỉ đẹp anh làm em sửng sốt
Phục tấm ḷng anh cả quá bao la
Nh́n tướng mạo, anh thật người hiền hậu
Dáng hiên ngang oai vệ đáng anh tài
Rồi một thuở biết anh là đồ đệ
Trường Chu Văn An vang danh lừng lẫy
Nên chẳng lạ, v́ anh được luyện rèn
Làm người phải thanh liêm và cương trực
Kinh sách làu thông, vuông tṛn đạo nghĩa
Chẳng ươn hèn, xứng đáng bậc hùng anh
Rồi năm tháng biết bao người hiển đạt
Tại trường nầy, rạng rỡ có tên anh. 

Tuyết Nga - 2002